Trafik Policy - .: BudTaxi - När Brått Lönar Sig :.

Go to content

Main menu:

Trafik Policy

Företaget

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY
Ingemar Berglund Taxi Knivsta AB strävar i alla lägen efter att förebygga riskerna för att någon av våra anställda kan komma att drabbas av ohälsa och olycksfall. Detta innefattar även trafiksäkerheten. Vi har därför fastställt följande
trafiksäkerhetspolicy för verksamheten:

Företaget ska:

 • varje år, som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, gå igenom verksamheten och inventera och identifiera de risker som våra anställda utsätts för vid resor i tjänsten. Alla riskerna ska bedömas utefter allvarlighetsgrad.

 • varje år gå igenom trafiksäkerhetspolicyn och vid behov uppdatera denna.

 • se till att samtliga medarbetare har den kunskap, motivation, information och utbildning som krävs för att följa policyn.

 • minst en gånger per år, eller då andra skäl finns, följa upp att medarbetarna till alla delar lever upp till den gällande policyn.

 • kontroll av vilotids böcker, körjournaler, ruttplanering, tillbuds- och olycksrapportering etc. är exempel på vad som ska ingå i uppföljningen.

 • utföra alkohol- och drogtester på personalen i den utsträckning som behövs för att förvissa oss om att de är fria från alkohol och droger på arbetsplatsen.

 • följa utvecklingen inom trafiksäkerhetsområdet samt hålla oss ajour om nya lagar och förordningar.

 • genomföra körkorts kontroller genom utdrag ur körkortsregistret 2 gånger per år för anställda som kör fordon i tjänsten.

 • ha rutiner för att säkerställa att alla förare som omfattas av uppdraget har rätt behörighet för de fordon och den trafik som utförs

Våra anställda ska:

 • ha den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i tjänsten.

 • bära godkänt ID-kort, väl synligt, som ska kunna visas upp tillsammans med  körkort vid förfrågan.

 • genomgå en extra kontroll av de hälsofaktorer som påverkar trafiksäkerheten.

 • vart fjärde år genomgå utbildning i hjärt o lungräddning

 • alltid vara nyktra och drogfria på arbetsplatsen. Den som intar triangelmärkt medicin eller annan medicin som kan ge dåsighet och andra symtom som äventyrar trafiksäkerheten får under inga omständigheter framföra företagets/organisationens fordon, utan ska omedelbart underrätta sin närmsta chef om sin medicinering.

 • vara utvilade samt ta pauser i tillräcklig utsträckning.

 • ha ändamålsenlig klädsel, där det framgår att vi är under tjänsteutövning.

 • vid arbete på eller vid väg bära varselväst.

 • med hjälp av företagets/organisationens checklista utföra daglig tillsyn av fordonet. Kontrollen innefattar före, under och efter körning. Om det vid den dagliga tillsynen visar sig att så inte är fallet, ska bristerna direkt åtgärdas.

 • innan körningen påbörjas ha övervägt påverkan av externa faktorer på tidsplanering och vägval. Tillräcklig tid ska avsättas för raster, trafikproblem, mörkerkörning och problem orsakade av dålig väderlek.

 • alltid använda bilbältet.

 • alltid följa gällande hastighetsbegränsning.

 • genom sitt körsätt och sitt övriga beteende alltid uppträda som en förebild i trafiken.

 • alltid tillämpa 3-sekundersregeln; dvs. alltid hålla ett minsta avstånd till framförvarande om tre sekunder.

 • alltid använda handsfreeutrustningen vid mobiltelefoni. Användning av handhållen mobiltelefon under körning är förbjudet.

 • alltid lasta rätt enligt gällande förordningar.

 • alltid säkra lasten enligt gällande förordningar.

 • till närmsta chef rapportera alla tillbud och olyckor så snart som möjligt.

 • alltid följa de regler som ges vid terminaler eller på andra ställen där vi vistas. (Samordningsansvar)
Våra fordon

Personbilar ska:


 • uppfylla säkerhetskraven för minst fyra stjärnor vid provning enligt Euro NCAP.

 • ha en tjänstevikt över 1 000 kg.

 • ha trepunktsbälte på alla platser.

 • ha bältespåminnare som signalerar ljud och ljus om bältet inte används när motorn är påslagen.

 • vara av täckt typ (ej kapellbilar).

 • inte överstiga en ålder om 8 år.

 • ha bältessträckare.

 • ha nackskydd på alla platser.

 • ha krockkuddar på såväl förarplats som passagerarplats.

 • ha sidokrockskuddar

 • ha ABS-bromsar

 • ha antisladdsystem

 • ha antispinnsystem

 • ha handsfreeanordning.

 • ha brandsläckare.

 • ha en säkerhetsutrustning som minst omfattar varselväst, ficklampa och nödbloss, samt dessutom första hjälpen utrustning.

 • genomgå service och underhåll enligt fordonsleverantörernas instruktioner.

 • ha däck som har ett mönsterdjup som är lagstadgat.

 • ha däck som inte är mer än fem år gamla. Detta gäller såväl sommar som vinterdäck.

 • inte lämnas olåsta när dessa lämnas utan uppsikt.
Övrigt:

 • vår transportledning ska alltid planera transporterna så att vi inte vid något tillfälle bryter mot gällande lagstiftning. De ska också ta hänsyn till påverkan av externa faktorer på tidsplanering och vägval.

 • tillräcklig tid ska i planeringen avsättas för raster, trafikproblem, mörkerkörning och problem orsakade av dålig väderlek.

 • vi utför aldrig uppdrag på ett sådant sätt att det kan leda till att vi bryter mot gällande lagstiftning och/eller vår policy.
Transporter med egen bil i tjänsten:

 • För att ett eget fordon ska få användas i tjänsten ska det uppfylla samtliga punkter under rubriken "personbilar" ovan.Hyrbil:

 • De bilar vi hyr uppfyller samtliga punkter under rubriken "personbilar" ovan.


Uppdaterad 2 Februari 2016

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu